English For All  School
 โรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อมวลชน
87 Mooban Pairoj, Bangna-Trad Rd., Soi27, Bangna, Bangna, Bkk. 10260
87 หมู่บ้านไพโรจน์ ถ.บางนาตราด ซอย 27 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
Tel. 02-396-1667-8  Fax.  02-396-1669
Email: englishforallschoolbangna@yahoo.co.uk

 
*ภาคเรียนปกติเป็นกลุ่ม*
(24 hrs./Course)
จ่าย 3 คอร์ส ลด 10%

 

     นักเรียนที่สนใจสมัคร
  เรียนจะต้องโทรนัดวันและ
  เวลาเพื่อทำการทดสอบวัด   ระดับ
ภาษาอังกฤษ
     วันทำการของ EFA
  จันทร์ (12.00 - 20.30)
  พฤหัส (12.00 - 20.30)
  ศุกร์   (12.00 - 20.30)
  เสาร์    (8.30 - 19.00)
  อาทิตย์ (8.30 - 19.00)

 หยุดทำการ อังคาร/พุธ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภาษ าอังกฤษเพื่อมวลชน (English for All School) โรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542
EFA Writing Class
See more...

 * ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป *    

 “เริ่มต้นก่อนวันนี้เพื่อความสำเร็จในวันหน้า”
หลักการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและรักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น... .

หลักสูตรการเรียนร ู้
- หลักสูตรการสนทนา (Conversation)
สอนทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการพูดและฟัง โดยเน้นสำเนียงการพูดแบบเจ้าของภาษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

- หลักสูตรการอ่านออกเสียง และสะกดคำ (Phonetic)
สอนทักษะการอ่านออกเสียงของพยัญชนะในแต่ละตัวอย่างถูกต้อง โดยการฝึกอ่านผสมคำไม่ใช่การท่องจำรวมทั้งเทคนิคการอ่านโดยการเน้นเสียงในพยางค์นั้น

- หลักสูตรการอ่านและความเข้าใจ (Reading Comprehension)
ฝึกฝนการอ่านจับใจความ เข้าใจเนื้อหา สามารถสรุปเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและฝึกฝนทักษะการอ่านเป็นนิสัย

- หลักสูตรการเขียน (Writing)
เพื่อพัฒนาการเขียนให้ถูกลำดับขั้นตอนของบทความ รวมถึงหลักการใช้ไวยกรณ์ คำศัพท์ที่เหมาะสม และเครื่องหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น

- หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและเชิงธุรกิจ (General English / Business English)
ส่งเสริม การฝึกทักษะตามหลักการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ กำหนดการใช้คำศัพท์ธุรกิจ แต่ละวิชาชีพต่าง ๆ เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาให้ถูกหลักไวยากรณ์ในแต่ละโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอน
ดำเนินการสอนโดยคณะครูชาวต่างชาติ (อังกฤษ) ที่มีวุฒิและประสบการณ์การสอนภาษาเป็นอย่างดีและเนื่องด้วยเป็นเจ้าของภาษา จึงเข้าใจและสามารถวางแผนการจัดการเรียน การสอนให้น่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมขั้นตอนการเตรียมการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีมาตรฐานและอยู่ ในระบบทิศทางเดียวกัน

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

- รู้และเข้าใจ ความสำคัญของภาษา ทั้งด้านทฤษฤีและปฏิบัติ จึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

- กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

- สนใจการเรียนรู้ การสื่อสาร หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาษาอังกฤษ

*** สิ่งสำคัญเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำภาษาอังกฤษมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานการเรียนรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในโอกาสต่อไป...